BETALNINGSVILLKOR

Biljett är giltig för angiven dag och tid då resan är bokad. Bokad biljett kan användas på övriga avgångar samma dag men då i obokad kö. Öppen biljett är giltig i obokad kö. Ingen återbetalning görs för missad eller ej avbokad resa. Om avgången ställs in, återbetalas det inbetalda beloppet. Bokningen kan avbokas/ändras kostnadsfritt med mer än 7 dagar innan avresa. Vid avbokning/ändring av resa med mindre än 7 dagar innan avresa görs ingen återbetalning.

Varje bokning har ett bokningsnummer och varje biljett i bokningen har en unik streckkod som scannas vid ombordstigning och därför kan du själv skriva ut dina biljetter. Bokning och biljetter erhålles efter betalning. Vid ombokning måste nya biljetter skrivas ut. Vid köp i webbshop sändes bekräftelse och biljetter via mail men det är även möjligt att få biljetter utskrivna på biljettkontoret i Landskrona eller i biljettautomaterna i terminalerna. Då måste ert bokningsnummer anges, detta nummer finner ni i er bekräftelse. Kontrollera alltid att uppgifterna på bekräftelse och biljetter stämmer överens med din önskan.
 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När ni köper och bokar biljett i Ventrafikens webshop registreras ert namn, telefonnummer och e-postadress i biljett- och bokningssystemet CarRes. Ni har även möjlighet att lämna er adress men det är frivilliga uppgifter som av Rederi AB Ventrafiken kommer att användas för kartläggning av rederiets befintliga resenärers geografiska spridning. Uppgifterna som ni lämnar kommer endast att behandlas av personal inom Rederi AB Ventrafiken.   
 

BEFORDRINGSVILLKOR

För passagerarbefordran med Rederi AB Ventrafikens fartyg gäller följande villkor:
 

1. Rederiet är berättigat att indraga turer, utföra transporten med annat fartyg, ändra turlista, ändra avgifter eller befordringsbestämmelser utan föregående varsel.

2 Rederiet ansvarar inte för:
a) personskador för tiden innan passageraren går ombord eller efter det att denne gått i land,
b) handresgods för tiden innan godset förts ombord eller efter det att godset förts i land,
c) levande djur,
d) pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter,
e) förlust, minskning eller skada orsakad av händelser utanför rederiets kontroll,
f) dröjsmålsskada eller indirekt skada.

3. Rederiets ansvar är under alla förhållanden begränsat i enlighet med sjölagens bestämmelser,
15 kap. 21 §. Vidare står passagerare själv risken intill de belopp som anges i 15 kap. 22 §
samma lag.

4. Samtliga förbehåll och begränsningar som rederiet äger åberopa enligt lag och dessa villkor
gäller även till förmån för fartygets befäl, besättning, agenter och andra för vilka rederiet
ansvarar.

5. Rederiet förbehåller sig rätten att transportera gods och resgods på däck.

6. Passagerare som vill föra ombord resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom är skyldig upplysa rederiet om godsets egenskaper. Resgods av denna art som har förts ombord utan rederiets kännedom har rederiet rätt att föra i land, oskadliggöra eller förstöra utan skyldighet att ersätta skadan.

7. Skriftlig underrättelse om skada eller förlust ska tillställas rederiet genast, dock senast inom 14 dagar.

8. Tvister om detta befordringsavtal ska avgöras vid Malmö Tingsrätt.

9. Krav med anledning av befordran skall anhängiggöras vid ovan nämnd domstol senast två år efter resans slut eller när resan skulle ha avslutats.

10. Sjölagens regler för passagerarbefordran tillämpas på befordran av passagerare och resgods om inte annat stadgas ovan.