Först och främst vill vi tacka för att ni är så många som deltagit i vår kundenkät. Vi har fått många synpunkter på enkäten, och vissa av dessa vill vi förklara lite närmre hur vi tänker kring. Arbetet med att titta på era synpunkter pågår fortfarande och vi tar till oss av era synpunkter. Nedan kan ni läsa lite kortare svar kring återkommande synpunkter.

Drift

Turtätheten är anpassad efter avtal med region och kommun. Arbetstidslagen tillåter inte fler arbetade timmar per dygn för besättningen, vilket omöjliggör fler turer per dygn. Beträffande önskemål om senare kvällsturer under sommartid så har Ventrafiken testat det under flera somrar, dels på egen hand, men även med stöd av Landskrona Stad. Efterfrågan på dessa senare turer har tyvärr varit svalt och alldeles för få resenärer har rest med dessa avgångar.

Gällande anpassning till kollektivtrafiken i Landskrona, så ändrar Skånetrafiken sina tidtabeller mer frekvent och vi har svårt att anpassa oss efter deras tider. Vår senaste tidtabellsändringen gjordes för att anpassa oss till kollektivtrafiken, dock ändrades deras tidtabell kort därefter.

Vår överfartstid är cirka 30 min. Våra ecodrivingrutiner håller sig till att överfartstiden alltid ska vara cirka 30 minuter. Att köra fortare än så, är både dåligt för miljön och kostsamt. Sedan vi började med Ecodriving har vi sänkt förbrukningen med cirka 16%. Det händer dock att vind och ström kan göra att överfartstiderna blir längre, detta råder vi inte över.

Vår fartygsdrift är baserad på landbaserat underhåll, det betyder att underhåll som kan göras under drift är starkt begränsad. Därav planeras två längre och två kortare serviceuppehåll per år. En av anledningarna till de längre serviceuppehållen är certifieringsarbetet med evakueringssystemet samt klassning och certifiering av fartyg.

Säkerhetsmeddelande är ett regelkrav från Transportstyrelsen. I regelverket står att meddelandet skall höras även om det är mycket bakgrundsljud. Flertalet mätningar på ljudnivån har gjorts och systemet är korrekt inställt.

Det finns också önskemål om en salong och toalett på bildäck, detta har vi tidigare undersökt och lösningen är både kostsam och svår att genomföra p.g.a. stabilitetskriterier.

Angående väderskydd i Bäckviken har vi tagit upp det med Tekniska förvaltningen på Landskrona Stad och begärt förbättringar.

Bokning

Ventrafiken är ett litet rederi med ett litet bokningssystem, som redan är dyrt i drift. Vi tittar hela tiden efter alternativ, men marknaden är begränsad och kostnaderna väldigt höga.

Vi har tagit emot era synpunkter gällande pendlarkön. Vi vill förtydliga att pendlarkön inte garanterar att man kommer först ombord, utan bara att man går bredvid kön. Även om pendlarkön inte är aktiv är man alltid garanterad plats ombord, förutsatt att man står i bokad kö senast 10 minuter innan avgång. Vi kommer att titta på alternativ för att förbättra pendlarkön, då den idag skapar mycket irritation och konflikter. Hittar vi inte en bättre lösning kommer vi att överväga att avveckla pendlarkön.

Ekonomi

Biljettaxan är baserad på avtal med Regionen och kommunen. Intäkter av bidrag och biljettförsäljning ska sörja för att rederiet inte går med förlust, samt kan göra återinvesteringar.

Gällande synpunkter på ekonomin, så finns vår senaste årsredovisning på hemsidan. Bolaget har inte lämnat någon utdelning historiskt. Omvärldsfaktorer gör att omkostnaderna har ökat rejält, t.ex. drivmedel.


Go to news archive or go to the homepage