BETALNINGSVILLKOR

Biljett är giltig för angiven dag och tid då resan är bokad. Bokad biljett kan användas på övriga avgångar samma dag men då i obokad kö. Öppen biljett är giltig i obokad kö. Ingen återbetalning eller ombokning görs för missad eller ej avbokad resa. Om avgången ställs in, återbetalas det inbetalda beloppet. Bokningen kan avbokas/ändras kostnadsfritt med mer än 7 dagar innan avresa. Vid avbokning/ändring av resa med mindre än 7 dagar innan avresa görs ingen återbetalning.

Varje bokning har ett bokningsnummer och varje biljett i bokningen har en unik streckkod som scannas vid ombordstigning och därför kan du själv skriva ut dina biljetter. Bokning och biljetter erhålles efter betalning. Vid ombokning måste nya biljetter skrivas ut. Vid köp i webbshop sändes bekräftelse och biljetter via mail men det är även möjligt att få biljetter utskrivna på biljettkontoret i Landskrona eller i biljettautomaterna i terminalerna. Då måste ert bokningsnummer anges, detta nummer finner ni i er bekräftelse. Kontrollera alltid att uppgifterna på bekräftelse och biljetter stämmer överens med din önskan. 

Det finns tillfällen då bilburna resenärer dubbelbokar avgångar för att gardera sig med vilken avgång man helst vill resa med. Detta leder till att det periodvis blir väldigt fullbokat t.ex. i samband med veckoslut, storhelger och serviceuppehåll, då fordonskapaciteten är lägre. Vid de tillfällen bokningspersonalen stöter på den här typen av dubbelbokningar kommer de att avboka den tidigare av dubbelbokningarna och låta den senare tiden ligga kvar, för att på så vis frigöra kapacitet till övriga bilburna resenärer.


PERSONUPPGIFTSPOLICY

På Ventrafiken värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa, har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Ventrafiken utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation).

Vad är en ’personuppgift’ och vad är ’behandling av personuppgifter’?
En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, såsom exempelvis namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer eller registreringsnummer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, ändring, lagring, bearbetning och radering.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Rederi AB Ventrafiken är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur vi samlar in information om dig?
När ni köper och bokar biljett i Ventrafikens webshop eller via telefon registreras era uppgifter i biljett- och bokningssystemet CarRes. Vi samlar in information om dig som du lämnar när du exempelvis bokar en resa, registrerar dig som ny kund, köper periodkort, e-postar eller ringer till Ventrafiken samt vid eventuell rekrytering.

Uppgifter som samlas in i samband med bokning av resa eller köp av biljetter
När du bokar en resa hos Ventrafiken eller köper periodkort samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. Det kan vara uppgifter om namn, kontaktuppgifter, e-postadress och registreringsnummer. I samband med bokning samlar vi också in betalningsuppgifter.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar Ventrafiken via telefon, e-post eller på andra sätt samlar vi in personuppgifter från dig, såsom namn och bokningsnummer, för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på information från Rederi AB Ventrafiken via sms eller e-post
Om du väljer att prenumerera på information från Rederi AB Ventrafiken via mail eller sms samlar vi in namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna informera er vid t.ex. eventuella trafikändringar eller ändring av dörrkod till kvällsterminalen.

Uppgifter som samlas in om du väljer att registrera dig som pendlarkund
Om du väljer att registrera dig som pendlarkund på Ventrafiken samlar vi in ditt namn, kontaktuppgifter samt registreringsnummer. Detta för att förenkla vid dina framtida bokningar.

Uppgifter som samlas in vid rekrytering av tjänst
Vi samlar in de personuppgifter som du uppger i din ansökan, som t.ex. namn, adress och telefonnummer. Vi samlar också in t.ex. referenser från tidigare arbetsgivare och personligt brev. När du ansöker om tjänst på Rederi AB Ventrafiken uppmanar vi dig att inte lämna ut personlig information gällande t.ex. etnisk tillhörighet, religiösa övertygelser eller politiska åsikter.

Hantering och lagring av personuppgifter

Ventrafikens rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
Ventrafiken behandlar dina personuppgifter lagenligt. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter en intresseavvägning, där Ventrafikens intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd eller sedan du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta bokningen. För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Här nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund.

Det kan även förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av köpeavtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för de andra angivna ändamålen. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett köpeavtal.

Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål
Ändamål: För att kunna hantera bokning och köp av biljetter och periodkort
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka en bokningsbekräftelse, information om din kommande resa, samt biljetter. Inför din resa skickar vi vid behov viktig information via e-post till den adress som har angetts i samband med bokningen. Det kan vara uppgifter om trafikinformation samt information om avvikelser, som t.ex. ändringar i gällande tidtabell och ombokningar. När du köper ett periodkort behöver vi även ditt fullständiga namn, eftersom månad/årskort är personliga.
Rättslig grund: Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. 
Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt, och ditt, berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Ändamål: För att pendlare ska kunna administrera sina bokningar på pendlarwebben
När du registrerar ett kundnummer för vår pendlarwebb behöver vi uppgifter om namn, e-post, registreringsnummer och telefonnummer. Detta för att du enklare ska kunna hantera dina bilbokningar och registrera dina pendlarkort på ditt kundnummer. Information om dina resor och pendlarkort finns kvar så länge ditt kundnummer är registrerat hos oss (raderas antingen genom uppsägning eller p.g.a. inaktivitet).  
Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att förenkla er administration av bokningar och pendlarkort.

Ändamål: För att kunna skicka ut information via sms eller e-post
Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig vid ev. trafikstörningar samt för att kunna skicka ut information viktig information för pendlare.
Rättslig grund: Samtycke

Ändamål: För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och bokföring.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Ändamål: För att kunna administrera ansökningar vid rekrytering
När du söker en tjänst hos oss behandlar vi de personuppgifter du uppger, för att vi ska kunna administrera din ansökan vid en eventuell rekrytering. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att t.ex. kunna kontakta dig vid återkoppling eller för att eventuellt kalla dig till en intervju.
Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din ansökan av tjänst på Rederi AB Ventrafiken.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
De personuppgifter vi samlar in lagras enbart så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilka kan komma att behandla personuppgifterna?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi använder oss av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av bokningssystem och betallösningar. För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

IT-tjänster och system
Vi har ett externt bokningssystem, CarRes, som vi använder för att kunna boka och sälja biljetter och periodkort. Vi har även företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Uppgifterna behandlas i dessa system för att bland annat kunna leverera och administrera din resa och hantera kundvårdsärenden.

Kontakttjänster
Vi använder oss av externa leverantörer för att tillhandahålla information via SMS vid trafikändringar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn och telefonnummer.

Betallösningar 
Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Kamerabevakningspolicy

Rederi AB Ventrafiken bedriver kamerabevakning i vår terminal och vårt terminalsområde.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?
Vår terminal och vårt terminalsområde är utrustat med inspelning av bildupptagning utan ljud. Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av det inspelade materialet är att förhindra och förebygga brott. Syftet med vår kamerabevakning är att upprätthålla en trygg miljö och öka säkerheten för våra passagerare och vår personal.

Vilken rättslig grund använder vi oss för behandlingen?
Vi använder oss av Berättigat intresse som rättslig grund för att kunna behandla era personuppgifter. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för våra passagerare.
I de fall vi behöver lagra specifika inspelningar eller händelser hanterar vi era personuppgifter med stöd av Rättslig förpliktelse. Om vi till exempel som del av en polisanmälan behöver säkra bevismaterial för vidarebefordran till polismyndighet.

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas normalt i upp till 14 dagar varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre om det behövs för att följa lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process.

Vem har tillgång till inspelat material?
Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet och endast enligt de ändamål vi angett. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet vid polisanmälan.

Dina rättigheter samt kontakt

Vad har du för rättigheter som registrerad?
I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om, och kontroll över, dina personuppgifter.

Du har rätt att, genom en skriftlig ansökan, begära ett registerutdrag från Ventrafiken om vilka personuppgifter som finns registrerade på dig. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i de fall behandlingen baseras på samtycke. Du har rätt att invända mot all behandling av personuppgifter i de fall behandlingen bygger på en intresseavvägning.

Vi vill säkerställa att de uppgifter vi har om dig är korrekta, om vi har felaktig information om dig ber vi dig kontakta oss. Uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga, kommer att rättas, kompletteras, avidentifieras eller raderas på din begäran eller på eget initiativ. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade om uppgifterna är felaktiga.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter, se www.imy.se.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?
Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor kan du alltid kontakta Ventrafiken eller Landskrona Stads dataskyddsombud. 
Rederi AB Ventrafiken
Adress: Skeppsbron 2, 261 35 Landskrona
Organisationsnummer: 556236-8620
Telefonnummer: 0418-473 473
E-postadress: dataskydd@ventrafiken.se

Landskrona Stads dataskyddsombud kan man kontakta via e-post på dataskyddsombud@landskrona.se

Ändring av personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-06-17


BEFORDRINGSVILLKOR

För passagerarbefordran med Rederi AB Ventrafikens fartyg gäller följande villkor: 

 1. Rederiet är berättigat att indraga turer, utföra transporten med annat fartyg, ändra turlista, ändra avgifter eller befordringsbestämmelser utan föregående varsel.
 2. Rederiet följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.
 3. Rederiet ansvarar inte för:
  a) personskador för tiden innan passageraren går ombord eller efter det att denne gått i land,
  b) handresgods för tiden innan godset förts ombord eller efter det att godset förts i land,
  c) levande djur,
  d) pengar, värdepapper, konstföremål eller andra dyrbarheter,
  e) förlust, minskning eller skada orsakad av händelser utanför rederiets kontroll,
  f) dröjsmålsskada eller indirekt skada.
 4. Rederiets ansvar är under alla förhållanden begränsat i enlighet med sjölagens bestämmelser, 15 kap. 21 §. Vidare står passagerare själv risken intill de belopp som anges i 15 kap. 22 § samma lag.
 5. Samtliga förbehåll och begränsningar som rederiet äger åberopa enligt lag och dessa villkor gäller även till förmån för fartygets befäl, besättning, agenter och andra för vilka rederiet ansvarar.
 6. Rederiet förbehåller sig rätten att transportera gods och resgods på däck.
 7. Passagerare som vill föra ombord resgods som kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person eller egendom är skyldig upplysa rederiet om godsets egenskaper. Resgods av denna art som har förts ombord utan rederiets kännedom har rederiet rätt att föra i land, oskadliggöra eller förstöra utan skyldighet att ersätta skadan.
 8. Skriftlig underrättelse om skada eller förlust ska tillställas rederiet genast, dock senast inom 14 dagar.
 9. Tvister om detta befordringsavtal ska avgöras vid Malmö Tingsrätt.
 10. Krav med anledning av befordran skall anhängiggöras vid ovan nämnd domstol senast två år efter resans slut eller när resan skulle ha avslutats.
 11. Sjölagens regler för passagerarbefordran tillämpas på befordran av passagerare och resgods om inte annat stadgas ovan.
 12. Transport av särskild last / bagage, inkl vapen och ammunition, som inte sker i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk i Sverige är inte tillåtet.
  Transport av vapen och ammunition förutsätter att fartygets besättning meddelas om detta i god tid före avresa och att fartygets officerare, eller av besättningen särskilt instruerade representanter, vid avresa uttryckligen samtyckt till transporten av vapnen och / eller ammunitionen.
  Ägaren ansvarar för uppsyn av vapen och / eller ammunition under transporten. Dock, om vapen och / eller ammunition medförs ombord utan att meddelandeskyldigheten iakttagits eller utan erhållande av samtycke från fartygets besättning eller dess särskilt instruerade representanter, eller om vapen och / eller ammunition påträffas utan uppsyn ombord, har fartygets officerare rätt att ta vapen och / eller ammunition i förvar och / eller lasta av dessa var som helst och när som helst eller vidta åtgärder för att göra dem ofarliga.
  Ventrafiken ansvarar inte för skada som uppkommit i samband med transport av vapen ombord, och det är ägarens ansvar att dessa transporteras på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare.

Följande cookies används på bokning.ventrafiken.se

CookieLagringstidSyfte
venweb1 årAnvänds för att identifiera att besökaren har accepterat villkoren för hemsidan
PHPSESSIDsessionFör att kunna identifiera aktuell besökares sessions-ID